Tasarımların Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN
ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN
LAHEY ANLAŞMASI’NIN CENEVRE METNİ
*

* 2.7.1999 tarihinde Cenevre’de kabul edilen bu metne, Türkiye sonradan katılmıştır.
-    Kabul Tarihi: 7.4.2004.
-    Kabul Kanunu No: 5117 (RG, 14.04.2004, S. 25433).
-    Bakanlar Kurulu Kararı: 6.9.2004, 2004/7849.
-    Anlaşma metni (RG, 23.09.2004, S. 25592) yayımlanmıştır.

GİRİŞ HÜKÜMLERİ

Kısaltılmış tanımlar

Madde 1

İşbu Metinde geçerli olmak üzere;

(i) “Lahey Anlaşması”, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tevdii ile İlgili Lahey Anlaşması anlamındadır; bundan böyle Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tescili ile ilgili Lahey Anlaşması olarak adlandırılmıştır.

(ii) “işbu Metin”, mevcut metin ile oluşturulan Lahey Anlaşmasını ifade eder.

(iii) “Yönetmelik”, işbu Metne bağlı Yönetmeliği ifade eder.

(iv) “öngörülen”, Yönetmelikte belirtilmiş olan anlamındadır.

(v) “Paris Sözleşmesi”, 20 Mart 1883’de Paris’te imzalanmış, sonradan gözden geçirilmiş ve değiştirilmiş şekliyle, Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi’ni ifade eder.

(vi) “uluslararası tescil”, işbu Metne göre hüküm ifade eden endüstriyel tasarımların uluslararası tescilini ifade eder.

(vii) “uluslararası başvuru”, uluslararası tescil için yapılan başvuruyu ifade eder.

(viii) “Uluslararası Sicil”, Uluslararası Büro tarafından uluslararası tescillerle ilgili, işbu Metin veya Yönetmeliğin gerektirdiği veya kaydına izin verdiği bilgilerin, saklandığı ortama bakılmaksızın, kaydedildiği resmi sicil anlamındadır.

(ix) “kişi”, gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

(x) “başvuru sahibi”, uluslararası başvurunun adına yapıldığı kişiyi ifade eder.

(xi) “hak sahibi”, Uluslararası Sicilde adı tescil sahibi olarak kayıtlı olan kişiyi ifade eder.

(xii) “hükümetlerarası kuruluş” Madde 27(1)(ii)’ye göre işbu Metne taraf olmaya ehil hükümetlerarası kuruluşu ifade eder.

(xiii) “Akit Taraf” işbu Metne taraf herhangi bir Devlet veya hükümetlerarası kuruluşu ifade eder.

(xiv) “başvuru sahibinin Akit Tarafı” Madde 3’de belirtilen şartlardan en az birini sağlayan başvuru sahibine bu ilişki nedeniyle uluslararası başvuru yapma hakkı sağlayan Akit Taraf veya Akit Taraflardan birini ifade eder. Başvuru sahibinin Madde 3’e göre başvuru yapmasına hak tanıyan iki veya daha fazla Akit Taraf olması durumunda, “başvuru sahibinin Akit Tarafı” uluslararası başvuruda adı belirtilen olacaktır.

(xv) “Akit Tarafın toprakları”, Akit Tarafın bir Devlet olması durumunda bu Devletin topraklarını, Akit Tarafın bir hükümetler-arası kuruluş olması durumunda, bu hükümetlerarası kuruluşun kuruluş anlaşmasında faaliyet göstermeye yetkili kılındığı toprak bütününü ifade eder.

(xvi) “Ofis”, Akit Tarafça, bu Akit Tarafın topraklarında endüstriyel tasarımlara koruma sağlamakla yetkili kılınan kurumu ifade eder.

(xvii) “İnceleme Ofisi”, Endüstriyel tasarımların korunması ile ilgili kendisinde dosyalanan başvuruları en azından yenilik kriteri taşımaları açısından resen inceleyen ofisi ifade eder.

(xviii) “belirleme”, uluslararası tescilin bir Akit Tarafta geçerli olması için yapılan talebi ve aynı zamanda bu talebin Uluslararası Sicilde kaydedilmesini ifade eder.

(xix) “belirlenmiş Akit Taraf” ve “belirlenmiş Ofis”, sırasıyla belirlemenin uygulanacağı Akit Taraf ve bu Akit Tarafın Ofisini ifade eder.

(xx) “1934 Metni” Lahey Anlaşmasının 2 Haziran 1934’te Londra’da imzalanmış metnini ifade eder.

(xxi) “1960 Metni” Lahey Anlaşmasının 28 Kasım 1960’ta Lahey’de imzalanan metnini ifade eder.

(xxii) “1961 Ek Metni” 1934 metnine ilave olarak, 18 Kasım 1961’de Monako’da imzalanan metni ifade eder.

(xxiii) “1967 Tamamlayıcı Metni” Lahey Anlaşmasının tadilinin 14 Temmuz 1967’de Stockholm’de imzalanan Tamamlayıcı metnini ifade eder.

(xxiv) “Birlik” 6 Kasım 1925 Lahey Anlaşması ile tesis edilen ve 1934 ve 1960 Metinleri, 1961 Ek Metni ve1967 Tamamlayıcı Metni ile sürdürülen ve işbu Metin ile muhafaza edilmiş Lahey Birliği’ni ifade eder.

(xxv) “Genel Kurul”, Madde 21(1)(a)’da belirtilen Genel Kurul veya bunun yerine geçen herhangi bir Kurulu ifade eder.

(xxvi) “Teşkilat” Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nı ifade eder.

(xxvii) “Genel Müdür” Teşkilatın Genel Müdürü’nü ifade eder.

(xxviii) “Uluslararası Büro” Teşkilatın Uluslararası Bürosu’nu ifade eder.

(xxix) “Onay Belgesi”, katılım veya onaylama belgelerini ihtiva eden belge şeklinde yorumlanacaktır.

Belirli uluslararası anlaşmalarla ve akit tarafların kanunları ile sağlanan diğer korumaların uygulanabilirliği

Madde 2

(1) [Akit Tarafların Kanunları ve Belirli Uluslararası Anlaşmalar] İşbu Metnin hükümleri ne Akit Taraflardan birinin kanunlarıyla sağlanan daha elverişli bir korumayı, ne de hiçbir şekilde uluslararası telif anlaşmaları ve konvansiyonlarıyla korunan sanat eserleri ve uygulamalı sanatların korunmasını veya Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Anlaşmanın eki olan Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlişkili Unsurları Anlaşması tarafından endüstriyel tasarımlara sağlanan korumayı etkilemez.

(2) [Paris Sözleşmesine Uyma Şartı] Her bir Akit Taraf, Paris Sözleşmesi’nin endüstriyel tasarımlar ile ilgili hükümlerine uyacaktır.

BÖLÜM I
ULUSLARARASI BAŞVURU VE ULUSLARARASI TESCİL

Uluslararası başvuru yapma hakkı

Madde 3

Akit Taraf olan bir Devletin veya Akit Taraf olan bir hükümet-lerarası kuruluşa üye olan bir Devletin vatandaşı olan veya Akit Taraf olan herhangi bir Devletin toprakları içinde geçici veya kalıcı ikameti bulunan veya sınai veya ticari bir kuruluşu bulunan herhangi bir kişi, uluslararası başvuru yapmaya hak kazanır.

Uluslararası başvuru yapma usulü

Madde 4

(1) [Doğrudan veya Dolaylı Başvuru] (a) Uluslararası başvuru, başvuru sahibinin tercihine göre, ya doğrudan Uluslararası Büroya, ya da başvuru sahibinin Akit Tarafı’nın Ofisi aracılığıyla yapılabilir.

(b) (a) bendi hükmüne rağmen, herhangi bir Akit Taraf bir beyanname ile Genel Müdüre uluslararası başvuruların kendi Ofisinde yapılamayacağını bildirebilir.

(2) [Dolaylı Başvuru Halinde Havale Ücreti] Herhangi bir Akit Tarafın Ofisi, kendisi aracılığıyla yapılan her uluslararası başvuruyla ilgili olarak, kendi adına olmak üzere başvuru sahibinden havale işlem ücreti isteyebilir.

Uluslararası başvurunun içeriği

Madde 5

(1) [Uluslararası Başvuruda Zorunlu İçerik] Uluslararası başvuru, öngörülen dil veya dillerden birinde yapılır ve aşağıdaki unsurları içerir veya başvuru beraberinde sunulur;

(i) işbu Metin uyarınca yapılan uluslararası tescil talebi,

(ii) başvuru sahibi hakkında öngörülen bilgiler,

(iii) Uluslararası başvurunun konusu olan endüstriyel tasarımın öngörülen sayıda çoğaltılmış bir görsel anlatımı veya başvuru sahibinin tercihine göre birkaç farklı görsel anlatımı. Ancak, tasarım iki boyutlu ise ve (5)’inci fıkra uyarınca yayın ertelemesi talebi varsa, uluslararası başvuru görsel anlatım yerine endüstriyel tasarımın öngörülen sayıda numunesi ile de yapılabilir.

(iv) endüstriyel tasarımın üzerinde uygulanacağı veya endüstriyel tasarımla ilişkili olarak kullanılacak ürün veya ürünlerin öngörülen şekilde belirtilmesi,

(v) seçilmiş Akit Tarafların belirtilmesi,

(vi) öngörülen ücretler,

(vii) öngörülen diğer unsurlar.

(2) [Uluslararası Başvuruda Zorunlu Ek İçerikler] (a) Ofisi, İnceleme Ofisi olan herhangi bir Akit Taraf, işbu Metne taraf olduğu sırada, yürürlükte olan mevzuatına göre bir endüstriyel tasarıma koruma elde edilmesi için yapılacak başvurunun başvuru tarihi alabilmesi için (b) alt paragrafında belirtilen unsurları içermesini zorunlu kılıyorsa, Akit Taraf bir beyanla bu unsurların hangileri olduğunu Genel Müdüre bildirebilir.

(b) (a) Paragrafı uyarınca bildirilebilecek unsurlar aşağıdakilerdir:

(i) ilgili başvuruya konu olan endüstriyel tasarımın yaratıcısının kimliğine ilişkin bilgiler,

(ii) ilgili başvuruya konu olan endüstriyel tasarımın önemli özelliklerinin veya görsel anlatımının kısa bir açıklaması,

(iii) istem.

(c) Uluslararası başvuruda, (a) paragrafı uyarınca beyanda bulunmuş bir Akit Taraf seçilmişse, başvuru aynı zamanda bu beyana konu unsurları da öngörülen şekilde içermelidir.

(3) [Uluslararası Başvuruda Bulunabilecek Diğer İçerikler] Uluslararası başvuru Yönetmelikte belirtilen diğer bazı unsurlarla beraber veya bunları içerecek şekilde sunulabilir.

(4) [Aynı Uluslararası Başvuruda Birden Fazla Endüstriyel Tasarımın Olması] Öngörülmüş şartlar saklı kalmak üzere, bir uluslararası başvuru iki veya daha fazla endüstriyel tasarımı içerebilir.

(5) [Yayın Erteleme Talebi] Uluslararası başvuru yayın erteleme talebi içerebilir.

Rüçhan

Madde 6

(1) [Rüçhan Talebi] (a) Uluslararası başvuru, sözleşmeye taraf herhangi bir ülke veya Dünya Ticaret Örgütü üyesi herhangi bir ülkede yapılmış başvuru veya başvurulara dayalı olarak Paris Sözleşmesinin 4. maddesi çerçevesinde yapılmış bir rüçhan talebi içerebilir.

(b) (a) Paragrafında belirtilen rüçhan talebinin uluslararası başvurunun yapılmasından sonra da talep edilebileceği Yönetmelikte hükme bağlanabilir. Ancak bu durumda, Yönetmelik bu talebin yapılabileceği süreyi de öngörür.

(2) [Uluslararası Başvurunun Rüçhan Hakkına Dayanak Olarak Kullanılabilmesi] Uluslararası başvuru, sonraki akıbeti ne olursa olsun, başvuru tarihi itibariyle Paris Sözleşmesi’nin 4. maddesi uyarınca yapılmış normal bir başvuruya denk kabul edilir.

Belirleme ücretleri

Madde 7

(1) [Öngörülen Belirleme Ücreti] Öngörülen ücretler, (2)’nci fıkra hükmü saklı kalmak üzere, belirleme yapılmış her bir Akit Taraf için bir belirleme ücretini içerir.

(2) [Bireysel Belirleme Ücreti] Ofisi, İnceleme Ofisi olan herhangi bir Akit Taraf ve hükümetlerarası kuruluş niteliği taşıyan herhangi bir Akit Taraf, kendisinin belirlendiği bir uluslararası başvuruyla ve böyle bir uluslararası başvurudan kaynaklanan uluslararası tescilin yenilenmesi ile ilgili olarak, (1)’inci fıkrada belirtilen belirleme ücretinin yerine tutarı bildirim de belirtilen ve ileriki bildirimlerle değiştirilecek olan bireysel belirleme ücreti alınacağını Genel Müdüre bir bildirimle duyurabilir. Söz konusu miktar ilk koruma süresi ve her yenileme süresi veya ilgili Akit Taraf tarafından öngörülen maksimum koruma süresi için, söz konusu Akit Tarafça sabitlenebilir. Ancak bu miktar, söz konusu Akit Tarafın aynı sayıda endüstriyel tasarım ve denk koruma süresi için almaya hak kazandığı miktardan fazla olamaz ve yine bu miktar uluslararası prosedür neticesinde elde edilen kazançtan düşülür.

(3) [Belirleme Ücretlerinin Havalesi] (1) ve (2)’nci fıkralarda söz edilen belirleme ücretleri, bu ücretlerin ödenmesi gereken Akit Taraflara Uluslararası Büro tarafından havale edilir.

Yanlışlıkların düzeltilmesi

Madde 8

(1) [Uluslararası Başvurunun İncelenmesi] Eğer Uluslararası Büro, uluslararası başvurunun, Uluslararası Büroya ulaştığı zamanki haliyle, işbu Metin ve Yönetmelik şartlarını karşılamadığını tespit ederse, başvuru sahibinin öngörülen sürede gerekli düzeltmeleri yapması için çağrıda bulunur.

(2) [Düzeltilmeyen Yanlışlıklar] (a) Eğer başvuru sahibi çağrıya öngörülen süre içinde uymazsa, (b) paragrafı hükmü saklı kalmak üzere, uluslararası başvuru terk edilmiş sayılır.

(b) Madde 5(2) veya Yönetmelik uyarınca Akit Taraf tarafından Genel Müdüre bildirilmiş olan özel koşulların karşılanmadığı durumunda, başvuru sahibi düzeltme çağrısına öngörülen sürede uymazsa uluslararası başvuruda yer alan söz konusu Akit Taraf için yapılan belirleme yapılmamış sayılır.

Uluslararası başvuru tarihi

Madde 9

(1) [Doğrudan Yapılan Uluslararası Başvuru] Uluslararası başvurunun doğrudan Uluslararası Büroya yapılması durumunda, başvuru tarihi (3)’üncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, uluslararası başvurunun Uluslararası Büroya ulaştığı tarihtir.

(2) [Dolaylı Yapılan Uluslararası Başvuru] Uluslararası başvurunun, başvuru sahibinin Akit Taraf Ofisine yapılması durumunda, başvuru tarihi öngörülen şekilde belirlenecektir.

(3) [Belirli Bazı Yanlışlıklar İçeren Uluslararası Başvuru] Eğer uluslararası başvuru, başvurunun Uluslararası Büroya ulaştığı tarihte başvuru tarihinin ertelenmesini gerektiren bir hata olarak öngörülen yanlışlık içeriyorsa, başvuru tarihi, bu yanlışlıkların düzeltilmiş halinin Uluslararası Büronun eline ulaştırıldığı tarihtir.

Uluslararası tescil, uluslararası tescil tarihi, yayınlama ve uluslararası tescilin gizli kopyaları

Madde 10

(1) [Uluslararası Tescil] Uluslararası Büro uluslararası başvuruya konu olan her bir endüstriyel tasarımı eline ulaşır ulaşmaz hemen veya Madde 8 uyarınca düzeltilmesi istenen yanlışlıklar var ise bu yanlışlıkların düzeltilmiş hali eline ulaşır ulaşmaz tescil altına alır. Tescil, Madde 11 uyarınca yayın ertelemesi talebi varsa bile yürürlük kazanır.

(2) [Uluslararası Tescil Tarihi] (a) Tescil tarihi, (b) paragrafı hükmü saklı kalmak üzere, uluslararası başvurunun yapıldığı başvuru tarihidir.

(b) Eğer uluslararası başvuruda, Uluslararası Büronun eline ulaştığı tarihte Madde 5(2) uyarınca yanlışlık varsa, yanlışlıkların düzeltilmiş olarak Uluslararası Büronun eline ulaştırıldığı tarih ile uluslararası başvurunun yapıldığı tarihler arasındaki hangi tarih daha sonra ise, uluslararası tescil tarihi bu tarih olarak kabul edilir.

(3) [Yayınlama] (a) Uluslararası tescil Uluslararası Büro tarafından yayınlanır. Bu yayınlamanın tüm Akit Taraflar için yeterli kamu açıklaması niteliği taşıdığı kabul edilir ve hak sahibinden bunun dışında başka bir kamu açıklaması istenemez.

(b) Uluslararası Büro belirleme yapılmış olan her bir Ofise uluslararası tescilin yayınının bir kopyasını gönderir.

(4) [Yayın Öncesi Gizliliğin Sağlanması] Uluslararası Büro, (5)’inci fıkra ve Madde 11(4)(b) hükümleri saklı kalmak üzere, her uluslararası başvuruyu ve her uluslararası tescili yayınlanıncaya kadar saklı tutar.

(5) [Gizli Kopyalar] (a) Uluslararası Büro, uluslararası tescilin gerçekleştirilmesinin hemen ardından, uluslararası tescilin ve bu uluslararası başvuru ile beraber sunulmuş olan tüm ilgili doküman, açıklama ve numunelerin bir suretini Uluslararası başvuruda belirlenmiş olan ve böyle bir kopyanın tarafına ulaştırılmasını istediğini Uluslararası Büroya bildirmiş olan her bir Ofise gönderir.

(b) Ofis, Uluslararası Büro tarafından kendisine kopyası gönderilen her uluslararası tescili, uluslararası tescilin Uluslararası Büro tarafından yayınlanmasına kadar gizli tutar ve söz konusu kopyayı sadece uluslararası tescili ve Ofisin yetkili olduğu Akit Taraf adına veya Ofis nezdinde endüstriyel tasarımların korunması için yapılan başvuruları incelemek amacıyla kullanabilir. Ofis, özellikle, uluslararası tescilin dayandığı uluslararası başvurunun başvuru hakkı sahipliği üzerinde bir ihtilafı konu alan idari veya yasal işlemlerle ilgili olması koşulu dışında, söz konusu uluslararası tescilin içeriğini başvuru sahibinden başka hiç kimseye açıklayamaz. Söz konusu idari veya yasal işlemlerin gerektirdiği durumda, uluslararası tescilin içeriği sadece söz konusu işlemlerle ilgili taraflara gizlilik içinde ve bu açıklamanın gizliliğine uymaları kaydıyla açıklanır.

Yayın ertelemesi

Madde 11

(1) [Akit Tarafların Kanunlarında Yer Alan Yayın Ertelemesine İlişkin Hükümler] (a) Eğer Akit Taraflardan herhangi birinin kanunlarında endüstriyel tasarımların yayın erteleme süreleri öngörülen süreden daha az ise, ilgili Akit Taraf geçerli kabul olunacak erteleme süresini bir beyanla Genel Müdüre bildirir.

(b) Eğer Akit Taraflardan herhangi birinin kanunları yayın ertelemesine olanak tanımıyorsa, söz konusu Akit Taraf bu hususu bir beyanla Genel Müdüre bildirir.

(2) [Yayın Ertelemesi] Eğer uluslararası başvuruda yayın erteleme talebi varsa, yayın;

(i) eğer uluslararası başvuruda belirlenmiş olan Akit Taraflardan hiçbiri (1)’inci fıkra uyarınca bir beyanda bulunmamışsa, öngörülen sürenin bitiminde gerçekleşir, veya

(ii) eğer uluslararası başvuruda belirlenmiş olan Akit Taraflardan herhangi biri (1)’inci fıkranın (a) paragrafı uyarınca beyanda bulunmuşsa, bu beyanda belirtilen sürenin bitiminde veya bu şekilde beyanda bulunmuş birden fazla Akit Taraf varsa, bunların belirledikleri süreler arasında ilk dolan süre sonrasında gerçekleşir.

(3) [Yürürlükteki Kanunun Yayın Ertelemesine İzin Vermediği Durumlarda Yayın Erteleme Talebine Yapılan İşlem] Eğer yayın ertelemesi talebi yapılmışsa ve uluslararası başvuruda belirlenmiş olan Akit Taraflardan herhangi biri (1)’inci fıkranın (b) bendi uyarınca, kendi kanunlarına göre yayın ertelemenin mümkün olmadığı beyanında bulunmuşsa;

(i) Bent (ii) hükmü saklı kalmak üzere, Uluslararası Büro başvuru sahibine gereken uyarıyı yapar; eğer başvuru sahibi öngörülen süre içinde Uluslararası Büroya söz konusu Akit Taraf için yapılan belirlemeyi geri çektiğini bir yazıyla bildirmezse, Uluslararası Büro yayın erteleme talebini dikkate almaz;

(ii) eğer uluslararası başvuru endüstriyel tasarımın görsel anlatımları yerine numune ile birlikte yapılmışsa, Uluslararası Büro söz konusu Akit Taraf için yapılmış belirlemeyi yapılmamış kabul eder ve başvuru sahibini uygun şekilde bilgilendirir.

(4) [Erken Yayınlama veya Uluslararası Tescil için Özel Erişim Talebi] (a) (2)’nci fıkraya uygun bir yayın erteleme süresinin herhangi bir aşamasında, hak sahibi, uluslararası tescile konu olan endüstriyel tasarımlardan herhangi biri veya hepsi için yayınlanmaları talebinde bulunabilir. Bu durumda söz konusu endüstriyel tasarım veya tasarımlar için yayın erteleme süresi, talep Uluslararası Büronun eline ulaştığı gün, dolmuş sayılır.

(b) Hak sahibi aynı zamanda (2)’nci fıkraya uygun yayın erteleme süresi içerisinde, Uluslararası Büronun hak sahibi tarafından tayin edilen üçüncü taraflara uluslararası tescile konu tasarımlardan herhangi biri veya hepsi için erişim izni sağlamasını talep edebilir.

(5) [Feragat ve Sınırlama] Eğer (2)’nci fıkraya uygun bir yayın erteleme süresi içinde hak sahibi, belirlenmiş olan tüm Akit Taraflar nezdinde uluslararası tescilden vazgeçerse, adı geçen uluslararası tescile konu endüstriyel tasarım veya tasarımlar yayımlanmaz.

(b) Eğer (2)’nci fıkraya uygun bir yayın erteleme süresi içinde hak sahibi, belirlenmiş olan tüm Akit Taraflar nezdinde, uluslararası tescili uluslararası tescile konu olan tasarımların biri veya birkaçı olarak sınırlarsa, kısıtlama dışında kalan uluslararası tescile konu diğer tasarımlar yayınlanmaz.

(6) [Görsel Anlatımların Yayınlanması ve Sunulması] (a) Bu madde hükümlerine uygun herhangi bir yayın erteleme süresinin sona ermesi sonucunda, öngörülen ücretlerin ödenmiş olması kaydıyla, Uluslararası Büro bu uluslararası tescili yayınlar. Eğer söz konusu ücretler öngörülen şekilde yatırılmazsa, uluslararası tescil iptal edilir ve yayın gerçekleşmez.

(b) Eğer uluslararası başvuru Madde 5(1)(iii) uyarınca bir veya daha fazla numune ile yapılmışsa, hak sahibi söz konusu başvuruya konu olan endüstriyel tasarımların hepsi için öngörülen sayıda görsel anlatım kopyalarını, öngörülen süre içinde Uluslararası Büroya teslim eder. Hak sahibinin bunu yapmaması durumunda, uluslararası tescil iptal edilir ve yayın gerçekleşmez.

Ret

Madde 12

(1) [Reddetme Hakkı] Uluslararası tescile konu herhangi bir endüstriyel tasarımın veya tüm tasarımların Akit Tarafın kanunlarına göre tasarım koruması edinme şartlarına haiz olmaması halinde, belirlenmiş olan herhangi bir Akit Tarafın Ofisi söz konusu Akit Tarafın toprakları içinde uluslararası tescilden doğan sonuçları kısmen veya tamamen reddedebilir. Ancak, hiçbir Ofis herhangi bir uluslararası tescilden doğan sonuçları kısmen veya tamamen, işbu Metin veya Yönetmelikle uluslararası başvuruya ilişkin olarak belirlenmiş biçim veya içerik şartlarının ilgili Akit Tarafın mevzuatının şartlarına göre ilaveler veya farklılık gösterdiği nedeniyle yeterli sayılamayacağı gerekçesiyle reddedemez.

(2) [Reddin Tebliğ Edilmesi] (a) Bir uluslararası tescilden doğan sonuçların reddedildiğine dair ret bildirimi öngörülen sürede Ofis tarafından Uluslararası Büroya tebliğ edilir.

(b) Herhangi bir ret bildiriminde, reddin dayandığı tüm gerekçeler de belirtilir.

(3) [Ret İhbarının İletilmesi; Düzeltme Koşulları] (a) Uluslararası Büro ret bildiriminin bir kopyasını gecikmeksizin hak sahibine iletir.

(b) Reddi yapan Ofisin kanunlarına göre koruma sağlanması için yapılmış bir başvurunun konusuna sağlanan düzeltme talep hakları aynen uluslararası tescile konu herhangi bir endüstriyel tasarımın hak sahibine de tanınır. Bu tür düzeltme talep hakları, asgari olarak, reddin yeniden incelenme veya yeniden değerlendirilme veya redde karşı daha üst makama itiraz edebilme imkanlarını içerir.

(4) [Ret Kararının Geri Çekilmesi] Herhangi bir ret kararı, ret kararı veren Ofis tarafından her zaman geri çekilebilir.

Tasarımın bütünlüğü ile ilgili özel şartlar

Madde 13

(1) [Özel Şartların Bildirimi] Herhangi bir Akit Tarafın kanunu işbu Metne taraf olduğu tarihte aynı başvurunun konusu olan tasarımların, tasarım bütünlüğü, üretim bütünlüğü veya kullanım bütünlüğü şartlarını karşılaması, veya bunların aynı set veya nesneler bileşimine ait olması, veya aynı başvuruda sadece tek bağımsız ve ayırt edici özellikte bir tasarımın talep edilebileceği gibi şartlara uymalarını zorunlu kılıyorsa, söz konusu Akit Taraf bu hususu Genel Müdüre bir beyanla bildirebilir. Ancak, bir başvuru böyle bir beyanda bulunmuş Akit Tarafı da belirlemiş olsa bile, bu beyan başvuru sahibinin Madde 5(4) uyarınca aynı bir uluslararası başvuruda iki veya daha fazla endüstriyel tasarımla başvuruda bulunma hakkını etkilemez.

(2) [Beyanın Etkisi] Bu tür bir beyanın yapılmış olması, beyanı yapan Akit Tarafın şartları yerine getirilene kadar, beyanı yapan Akit Tarafın Ofisine uluslararası tescilden doğan sonuçları Madde 12(1) uyarınca ret etme imkanı sağlar.

(3) [Tescilin Bölünmesi Durumunda Ödenecek Diğer Ücretler] (2)’nci fıkra uyarınca yapılan bir ret bildirimini takiben, bildirimde belirtilen ret gerekçesini gidermek için reddi yapan Ofis nezdinde başvurunun bölünmesi durumunda, söz konusu Ofisin ret gerekçesine baştan meydan vermeyecek sayıdaki her bir ek uluslararası başvuru için adı geçen Ofisin ek ücret isteme hakkı vardır.

Uluslararası tescilin hükmü

Madde 14

(1) [Yürürlükteki Mevzuata Göre Başvurunun Hükmü] Uluslararası tescil, uluslararası tescilin verildiği tarihten itibaren, belirlenmiş olan her Akit Tarafta, o Akit Tarafın mevzuatı altında koruma hakkı sağlanması için yapılan herhangi bir normal başvuru ile asgari olarak aynı hükme sahiptir.

(2) [Yürürlükteki Mevzuata Göre Koruma Verilmesinin Hükmü] (a) Uluslararası tescil, Ofisi, Madde 12 uyarınca ret bildiriminde bulunmamış her bir Akit Taraf nezdinde ret bildiriminin yapılabileceği sürenin bitim tarihinden veya eğer Akit Taraf Yönetmelikler uyarınca ilgili bir beyanda bulunmuşsa, bu beyanda belirtilen sürenin bitişinden itibaren, söz konusu Akit Tarafın mevzuatınca endüstriyel tasarımlara sağlanan koruma ile aynı hükme sahiptir.

(b) Eğer belirlenmiş bir Akit Tarafın Ofisi bir ret bildiriminde bulunmuş ve sonrasında bu reddi kısmen veya tamamen geri çekmiş ise, reddin geri çekilme tarihinden itibaren uluslararası tescil söz konusu Akit Tarafın kanunları altında koruma verilmiş endüstriyel tasarımlar ile aynı hükme sahip olur.

(c) Bu fıkra kapsamında uluslararası tescile kazandırılan hüküm, belirlenmiş olan Ofis tarafından Uluslararası Bürodan alındığı şekliyle veya bu Ofis nezdinde yürütülen işlemler sırasında değiştirilmiş şekliyle tescile konu olan tasarım veya tasarımlara uygulanır.

(3) [Başvuru Sahibinin Akit Tarafı için Yapılmış Belirlemenin Hük-müne İlişkin Beyan] (a) Ofisi İnceleme Ofisi olan herhangi bir Akit Taraf, başvuru sahibinin Akit Tarafı olduğu durumlarda, uluslararası tescilde bu Akit Taraf için yapılan belirlemenin hükümsüz olacağını bir beyanla Genel Müdüre bildirebilir.

(b) Eğer (a) paragrafında belirtilen şekilde bir beyanda bulunan Akit Taraf uluslararası başvuruda hem başvuru sahibinin Akit Tarafı hem de belirlenmiş olan Akit Taraf olarak belirtilmişse, Uluslararası Büro bu Akit Taraf için yapılmış olan belirlemeyi dikkate almaz.

Hükümsüzlük

Madde 15

(1) [Savunma Fırsatı Verilmesi Şartı] Hak sahibine uygun bir süre içinde haklarını koruma fırsatı verilmeden, belirlenmiş bir Akit Tarafın Makamlarınca o Akit Tarafın topraklarında uluslararası tescilin kısmen veya tamamen hükümsüzlüğüne karar verilemez.

(2) [Hükümsüzlüğün Bildirimi] Uluslararası tescilin toprakları içerisinde hükümsüz kılınmış olan Akit Tarafın Ofisi, hükümsüzlük kararından haberdar ise bunu Uluslararası Büroya bildirir.

Değişikliklerin kaydı ve uluslararası tescil ile ilgili diğer hususlar

Madde 16

(1) [Değişikliklerin Kaydedilmesi ve Diğer Hususlar] Uluslararası Büro öngörülen şekilde aşağıdaki hususları Uluslararası Sicile kaydeder:

(i) uluslararası tescile konu tasarımlardan herhangi biri veya tamamıyla ilgili olarak belirlenmiş olan Akit Taraflardan herhangi biri veya tamamının nezdinde, yeni hak sahibinin 3’üncü Madde uyarınca uluslararası başvuru yapabilme niteliği taşıması kaydıyla, uluslararası tescilde meydana gelen herhangi bir hak sahipliği değişimi,

(ii) hak sahibinin adı veya adresindeki herhangi bir değişim,

(iii) başvuru sahibi veya hak sahibi adına vekil atanması ve bu vekille ilgili herhangi bir bilgi,

(iv) uluslararası tescilin belirlenmiş olan Akit Taraflardan herhangi biri veya tamamı nezdinde hak sahibi tarafından geri çekilmesi,

(v) uluslararası tescile konu tasarımlardan biri veya bir kısmı için Akit Taraflardan herhangi biri veya tamamı nezdinde başvuru sahibi tarafından uluslararası tescile sınırlama getirilmesi,

(vi) Belirlenmiş olan Akit Tarafın yetkili makamlarınca o Akit Tarafın topraklarında uluslararası tescile konu endüstriyel tasarımların herhangi biri veya tamamının hükümsüz kılınması,

(vii) Uluslararası tescile konu tasarımların herhangi biri veya tamamına ilişkin haklarla ilgili olarak Yönetmelikte belirlenmiş ilgili diğer bilgiler.

(2) [Uluslararası Sicil Kaydının Hükmü] (1)’inci fıkranın (i), (ii), (iv), (v), (vi) ve (vii) bentlerinde belirtilen kayıtlar, ilgili tüm Akit Tarafların Ofislerinin siciline kaydedilmiş gibi hüküm ifade eder. İstisna olarak bir Akit Taraf Genel Müdüre ileteceği bir bildirimle (1)’inci fıkranın (i) bendinde atıf yapılan kayıtların, yaptığı bildirimde belirlediği bilgiler veya belgeler Akit Tarafın Ofisine ulaştırılana dek, hüküm kazanamayacağını bildirebilir.

(3) [Ücretler] (1)’inci fıkrada belirtilen herhangi bir kayıt, ücrete tabi olabilir.

(4) [Yayın] Uluslararası Büro (1)’inci fıkra çerçevesinde yapılan herhangi bir kaydın duyurusunu yayınlar ve ilgili her bir Akit Tarafın Ofisine yayınlanan duyurunun bir kopyasını gönderir.

Uluslararası tescilin ilk dönemi, yenilenmesi ve koruma süresi

Madde 17

(1) [Uluslararası Tescilin İlk Dönemi] Uluslararası tescilin hükmü ilk dönem için Uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıldır.

(2) [Uluslararası Tescilin Yenilenmesi] Uluslararası tescil öngörülen usule göre ve öngörülen ücretlerin yatırılması kaydıyla beş yıllık ek sürelerle yenilenebilir.

(3) [Belirlenmiş Olan Akit Taraflarda Koruma Süresi] (a) Uluslararası tescilin yenilenmesi kaydıyla ve (b) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, belirlenmiş olan her bir Akit Tarafta koruma süresi uluslararası tescil tarihinden itibaren 15 yıl olacaktır.

(b) Eğer belirlenmiş olan bir Akit Tarafın mevzuatı, söz konusu mevzuat altında korumaya alınmış bir endüstriyel tasarım için on beş yıldan daha fazla koruma süresi sağlıyorsa, uluslararası tescil yenilendiği müddetçe koruma süresi söz konusu Akit Tarafın mevzuatıyla sağlanan koruma süresiyle aynıdır.

(c) Her Akit Taraf, kendi mevzuatında belirtilmiş olan azami koruma süresini bir beyanla Genel Müdüre bildirir.

(4) [Sınırlı Yenileme İmkanı] Uluslararası tescilin yenilenmesi, tescile konu endüstriyel tasarımlardan herhangi biri veya tamamı için ve belirlenmiş olan Akit Taraflardan herhangi biri veya tümü nezdinde geçerli olacak şekilde yapılabilir.

(5) [Yenilemenin Kaydı ve Yayınlanması] Uluslararası Büro yenilemeleri Uluslararası Sicile kaydeder ve duyuru halinde yayınlar. Uluslararası Büro yayınlanan duyurunun bir kopyasını her bir Akit Tarafın Ofisine gönderir.

Yayınlanmış uluslararası tescillerle ilgili bilgiler

Madde 18

(1) [Bilgiye Erişim] Uluslararası Büro, yayınlanmış olan herhangi bir uluslararası tescille ilgili olarak başvuru yapan herhangi bir kişiye, öngörülen ücreti ödemesi kaydıyla, Uluslararası Sicilden alıntıların suretini veya Uluslararası Sicilde yer alan bilgileri verir.

(2) [Tasdik Muafiyeti] Uluslararası Büro tarafından Uluslararası Sicilden çıkarılarak verilen suretler tüm Akit Taraflarca ayrıca tasdik gerekliliğinden muaf tutulur.

BÖLÜM II
İDARİ HÜKÜMLER

Birden fazla devletin ortak ofisi

Madde 19

(1) [Ortak Ofisin Bildirilmesi] Eğer, işbu Metne taraf olmak isteyen birden fazla devlet endüstriyel tasarımlarla ilgili yerel mevzuatlarını birleştirmişlerse veya işbu Metne taraf bulunan birden fazla devlet endüstriyel tasarımlarla ilgili yerel mevzuatlarının birleştirilmesine karar verirlerse, Genel Müdüre,

(i) söz konusu Devletlerin ulusal Ofisleri yerine ortak bir Ofisin görev yapacağını,

(ii) birleştirilmiş mevzuatın geçerli olacağı Devletlerin topraklarının tümünün işbu Metnin 1’inci Maddesi, 3 ila 18’inci Maddeleri ve 31. Maddesi çerçevesinde tek bir Akit Taraf gibi sayılacağı hususlarını bildirebilirler.

(2) [Bildirimin Yapılacağı Tarih] (1)’inci fıkrada adı geçen bildirim aşağıdaki zamanlarda yapılır:

(i) işbu Metne taraf olmak isteyen Devletler için, Madde 27(2)’de sözü geçen belgelerin tevdii sırasında,

(ii) işbu Metne taraf olan Devletler için, yerel mevzuatlarının birleştirilmesinden sonra herhangi bir zamanda.

(3) [Bildirimin Yürürlüğe Giriş Tarihi] (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda sözü geçen bildirim;

(i) işbu Metne taraf olmak isteyen Devletler için, işbu Metnin hükümleri ile yükümlü kılındıklarından itibaren ve

(ii) işbu Metne taraf olan Devletler için, Genel Müdürün diğer Akit Taraflara ilgili duyurumu yapmasından üç ay sonra veya bildirimde belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girer.

Lahey birliği’ne üyelik

Madde 20

Akit Taraflar 1934 Metni veya 1960 Metni’ne taraf olan Devletlerle aynı Birliğe üye olurlar.

Genel kurul

Madde 21

(1) [Oluşum] (a) Akit Taraflar 1967 Tarihli Tamamlayıcı Metnin 2. Maddesine tabi olan Devletlerle aynı Genel Kurula üye olurlar.

(b) Genel Kurulun her bir üyesi Genel Kurulda, yedek delegeler, danışmanlar ve uzmanlar tarafından desteklenebilen bir delege tarafından temsil edilir ve her bir delege sadece bir Akit Tarafı temsil edebilir.

(c) Genel Kurul üyesi olmayan Birlik üyeleri Genel Kurulun toplantılarına gözlemci olarak katılabilir.

(2) [Görevler] Genel Kurulun Görevleri;

(i) Birliğin devamı ve geliştirilmesi ve işbu Metnin uygulanması ile ilgili her türlü konu ile ilgilenmek,

(ii) 1967 Tarihli Tamamlayıcı Metin veya işbu Metin kapsamında özellikle kendisine tevdi edilen veya görev verilen hak ve yetkileri kullanmak veya görevleri yerine getirmek,

(iii) Revizyon amaçlı konferanslar hazırlanması ile ilgili olarak Genel Müdüre direktif vermek ve bu tür konferansların toplanmasını karara bağlamak,

(iv) Yönetmelikte değişiklikler yapmak,

(v) Genel Müdürün Birlik ile ilgili faaliyet ve raporlarını incelemek ve onaylamak ve Birliğin yetkisi dâhilindeki tüm konular hakkında Genel Müdüre talimat vermek,

(vi) Programı belirlemek ve Birliğin iki yıllık bütçesini kabul ve tasdik etmek ve kesin hesaplarını onaylamak,

(vii) Birliğin mali düzenlemelerini kabul ve tasdik etmek,

(viii) Birliğin amaçlarına ulaşması için uygun olduklarına hükmedilen komiteleri ve çalışma gruplarını tesis etmek,

(ix) Fıkra (1)(c) bendi hükümleri saklı kalmak üzere hangi Devletlerin, hükümetlerarası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin gözlemci sıfatıyla toplantılara katılabileceğini karara bağlamak,

(x) Birliğin amaçlarını ilerletmek maksadıyla, işbu Metin hükümleriyle uyumlu diğer uygun eylemleri ve diğer işleri gerçekleştirmek.

(b) Genel Kurul, Teşkilat tarafından idare edilen diğer Birliklerin de ilgi alanına giren konularla ilgili olarak, Teşkilat Koordinasyon Komitesinin tavsiyelerini aldıktan sonra gereken kararları alır.

(3) [Yeter Çoğunluk] (a) Görüşülen bir konunun oylanmasında görüşülen konu üzerinde oy kullanma hakkı olan Devlet statüsündeki Genel Kurul üyelerinin yarısı yeter sayı teşkil eder.

(b) (a) bendi hükümlerine rağmen, eğer, herhangi bir oturumda, belirli bir konu üzerinde oy kullanma hakkı olan Devlet statüsündeki Genel Kurul üyelerinin sayısı yarıdan az ancak görüşülen konu üzerinde oy kullanma hakkı olan Devlet statüsündeki Genel Kurul üyelerinin sayısının üçte birine eşit veya daha fazla ise, Genel Kurul karar alabilir; ancak Genel Kurulun kendi usullerini ilgilendiren kararlar hariç olmak üzere, bu şekilde alınan kararlar aşağıdaki şartların yerine getirilmesinden sonra hüküm doğurur. Uluslararası Büro alınan bu kararları, ilgili karar üzerinde oy kullanma hakkı olan ve toplantıda temsil edilmemiş Devlet statüsündeki Genel Kurul üyelerine bildirir ve bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde oylarını veya çekimser kaldıklarını yazılı olarak bildirmeleri için davet eder. Eğer bu sürenin sonunda oylarını veya çekimserliklerini bildiren üyelerin sayısı oturumda yeterli çoğunluk sağlanması için eksik kalan üye sayısını tamamlarsa ve aynı zamanda karar çoğunluğu elde edilirse alınan kararlar yürürlüğe girer.

(4) [Genel Kurulda Kararların Alınması] (a) Kurul, kararların oy birliğiyle alınması için çaba gösterir.

(b) Kararın oy birliği ile alınamadığı hallerde ihtilaflı mesele üzerindeki karar oylama sonucu alınır. Böyle bir durumda;

(i) Her bir Devlet statüsündeki Akit Taraf bir oy hakkına sahiptir ve sadece kendi adına oy kullanabilir ve

(ii) Hükümetlerarası kuruluş olan bir Akit Taraf, kendisine Üye Devletler adına ve işbu Metne de taraf olan kendisine Üye Devlet sayısına eşit sayıda oy kullanabilir, ancak söz konusu hükümet-lerarası kuruluşun Üyesi olan herhangi bir Devlet kendi oy hakkını kendisi kullanırsa hükümetlerarası Kuruluş oylamaya iştirak edemez, ayrıca bu durumun tersi içinde geçerlidir.

(c) Sadece 1967 Tamamlayıcı Metninin 2’nci maddesi hükümlerine tabi Devletleri ilgilendiren konularda, adı geçen maddeye tabi olmayan Akit Tarafların oy kullanma hakkı yoktur; sadece Akit Tarafları ilgilendiren konularda ise sadece söz konusu maddeye tabi olmayan taraflar oy kullanma hakkına sahiptir.

(5) [Çoğunluklar] (a) Madde 24(2) ve 26(2) hükümleri saklı kalmak üzere, Genel Kurulun Kararları üçte iki çoğunluğu gerektirir.

(b) Çekimser oylar oylamada hesaba katılmaz.

(6) [Oturumlar] (a) Genel Kurul olağan toplantısını, Genel Müdürün daveti üzerine, istisnai durumlar dışında, her iki takvim yılında bir Teşkilatın Genel Kurul toplantısının yapıldığı aynı yer ve zamanda yapar.

(b) Genel Kurul üyelerinin dörtte birinin talebi veya Genel Müdürün daveti üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır.

(c) Her toplantının gündemi Genel Müdür tarafından hazırlanır.

(7) [Genel Kurul Çalışma Usul ve Kuralları] Genel Kurul çalışma usul ve kurallarını kendisi yürürlüğe koyar.

Uluslararası büro

Madde 22

(1) [İdarî Görevler] (a) Uluslararası tescil ve ilgili işlemler, Birlikle ilgili diğer idarî görevler Uluslararası Büro tarafından gerçekleştirilir.

(b) Uluslararası Büro özellikle, Genel Kurul toplantılarının hazırlıklarını yapar, Genel Kurulun ve Genel Kurul tarafından oluşturulan uzmanlar komiteleri ve çalışma gruplarının sekretarya görevini yerine getirir.

(2) [Genel Müdür] Genel Müdür Birliğin en üst yöneticisidir ve Birliği temsil eder.

(3) [Genel Kurul Oturumları Dışındaki Toplantılar] Genel Kurul tarafından oluşturulan komite ve çalışma grupları ve ayrıca Birliği ilgilendiren konuların görüşüleceği bütün toplantılar Genel Müdür tarafından toplanır.

(4) [Uluslararası Büronun Genel Kuruldaki ve Diğer Toplantılardaki Rolü] (a) Genel Müdür ve Genel Müdür tarafından tayin edilmiş kişiler oy kullanma hakkı olmaksızın bütün Genel Kurul toplantılarına, Genel Kurul tarafından oluşturulan komite ve çalışma gruplarının bütün toplantılarına ve Birliğin himayesi altında Genel Müdür tarafından düzenlenen diğer bütün toplantılara katılırlar.

(b) Genel Müdür ve Genel Müdür tarafından tayin edilmiş görevliler, Genel Kurulun, komite ve çalışma gruplarının, (a) bendinde belirtilen diğer toplantıların sekreterlik görevini resen üstlenir.

(5) [Konferanslar] (a) Uluslararası Büro, Genel Kurulun talimatları uyarınca gözden geçirme konferanslarının hazırlıklarını yapar.

(b) Uluslararası Büro adı geçen hazırlıklarla ilgili olarak hükümetlerarası kuruluşlar ile uluslararası ve ulusal sivil kuruluşlara danışabilir.

(c) Genel Müdür ve Genel Müdür tarafından tayin edilen kişiler oy kullanma hakkı olmaksızın gözden geçirme konferanslarına katılırlar.

(6) [Diğer Görevler] Uluslararası Büro işbu Metin ile ilgili olarak görevlendirildiği diğer her görevi yerine getirir.

Mali işler

Madde 23

(1) [Bütçe] (a) Birliğin bir bütçesi bulunur.

(b) Birlik bütçesi Birliğin uygun olan gelir ve giderlerini ve Teşkilat tarafından idare edilen Birliklerin ortak giderler bütçesine yapmakta olduğu katkı paylarını içerir.

(c) Yalnızca Birliğe atfedilen giderler değil, ayrıca Teşkilat tarafından idare olunan bir veya daha fazla Birliğe atfedilebilecek olan giderler de gider olarak kabul edilecektir. Bu tür ortak harcamalarda Birliğin hissesine düşen pay, Birliğin alakasıyla orantılı olacaktır.

(2) [Diğer Birliklerin Bütçeleri ile Koordinasyon] Birliğe münhasır olmayan ve Teşkilat tarafından idare edilen bir veya daha fazla Birlik ile ortak olan giderler, Birliklerin ortak giderleri olarak kabul edilir. Birliğin bu tür ortak giderlere olan katkı payı Birliğin konudaki ilgisiyle orantılı olacaktır.

(3) [Bütçenin Finansman Kaynakları] Birlik bütçesi aşağıdaki kaynaklardan finanse edilir:

(i) Uluslararası tescillere ilişkin ücretler,

(ii) Uluslararası Büronun Birlik ile ilgili olarak yürüttüğü diğer hizmetlerin karşılığı olarak alınan ücretler,

(iii) Uluslararası Büronun Birliği ilgilendiren yayınlarının satışlarından veya satış haklarından elde edilen paylar,

(iv) Hibeler, bağışlar, tahsisatlar,

(v) Kiralar, faizler ve diğer muhtelif gelirler.

(4) [Ücretlerin Belirlenmesi; Bütçenin Büyüklüğü] (a) Fıkra (3)(i) bendi hükümlerinde atıf yapılan ücretlerin miktarı, Genel Müdürün teklifi ile Genel Kurul tarafından belirlenir. Fıkra 3(ii) bendi hükümlerinde atıf yapılan ücretlerin miktarları Genel Müdür tarafından belirlenir ve Genel Kurulun gelecek oturumunda onaya sunulması kaydıyla geçici olarak uygulanacaktır.

(b) Fıkra 3(i) bendi hükümlerinde atıf yapılan ücretlerin miktarları Birliğin ücretlerden ve diğer kaynaklardan elde edeceği kazancın Uluslararası Büronun Birlik ile ilgili giderlerini karşılayacak seviyede olmasını sağlayacak düzeyde belirlenir.

(c) Eğer bütçe yeni mali yılın başlangıcından önce onaylanmaz ise, mali yönetmelikte öngörüldüğü üzere bir önceki yılın bütçesi ile aynı seviyede düzenlenir.

(5) [İşletme Sermayesi Fonu] Birliğe, gelir fazlalığından ve eğer bu fazlalık yeterli olmazsa Birlik üyelerinin her biri tarafından bir defada yapacakları ödemeden karşılanmak üzere bir işletme sermayesi fonu oluşturulur. Fonun yetersiz kalması halinde, Genel Kurul arttırma kararı alır. Ödeme oranları ve şartları Genel Müdürün önerisiyle Genel Kurul tarafından belirlenir.

(6) [Ev Sahibi Devlet Tarafından Verilen Avanslar] (a) Teşkilatın merkezinin bulunduğu Devlet ile yapılan merkez anlaşmasında, işletme sermayesinin yetersiz kaldığı durumlarda söz konusu Devletin avans tahsis edeceği hükmüne yer verilir. Bu avansların miktarları ve şartları Teşkilat ile söz konusu Devlet arasında her bir sefer için ayrı bir sözleşmeyle düzenlenir.

(b) Paragraf (a)’da sözü edilen Devletin ve Teşkilatın her birinin avans verme yükümlülüğünü yazılı bildirimle iptal etme hakkı vardır. Yükümlülüğün sona ermesi yazılı bildirimin yapıldığı yılın sonundan itibaren üç yıl sonunda geçerlik kazanır.

(7) [Hesapların Denetlenmesi] Hesapların denetlenmesi mali yönetmelikte öngörüldüğü biçimde Birlik üyesi bir veya birden fazla Devlet veya bağımsız denetçiler tarafından yapılır. Denetçiler, onayları alınarak, Genel Kurul tarafından atanır.

Yönetmelik

Madde 24

(1) [Kapsam] Yönetmelik, işbu Metnin uygulanmasına ilişkin ayrıntıları düzenler ve özellikle aşağıdaki hükümleri içerir:

(i) işbu Metne göre açıkça öngörülmesi gereken hususlara ilişkin hükümler;

(ii) işbu Metnin uygulanması için gerekli ilave ayrıntılara veya Metnin uygulanması için yararlı olacak ayrıntılara ilişkin hükümler;

(iii) herhangi idari şartlar, konular veya usuller.

(2) [Yönetmeliğin Belirli Hükümlerinin Değiştirilmesi] (a) Yönetmelikte yer alan belirli hükümlerin sadece oybirliğiyle veya beşte dört çoğunluk esasıyla değiştirilebileceği hususu Yönetmelikte belirlenebilir.

(b) Yönetmelikteki bir hükmün değiştirilmesi için oy birliği veya beşte dört çoğunluk şartının kaldırılması için oybirliği gereklidir.

(c) Yönetmelikteki bir hükmün değiştirilmesi için oy birliği veya beşte dört çoğunluk şartının eklenebilmesi için beşte dört çoğunluk gereklidir.

(3) [İşbu Metin ve Yönetmelik Arasındaki Çelişkiler] İşbu Metin ve Yönetmelik arasında oluşabilecek çelişkilerde, İşbu Metin geçerlidir.

BÖLÜM III
GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞİŞTİRME

İşbu metnin gözden geçirilmesi

Madde 25

(1) [Gözden Geçirme Konferansları] İşbu Metin, Akit Tarafların katıldıkları bir konferansla gözden geçirilebilir.

(2) [Belirli Maddelerin Gözden Geçirilmesi veya Düzeltilmesi] 21, 22, 23 ve 26’ncı Maddeler ya bir gözden geçirme konferansı tarafından veya 26. madde hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.

Belirli maddelerin genel kurul tarafından değiştirilmesi

Madde 26

(1) [Değişiklik Teklifleri] (a) 21, 22 ve 23’üncü maddeler ile bu maddenin Genel Kurul tarafından değiştirilmesi için teklifler herhangi bir Akit Taraf veya Genel Müdür tarafından yapılabilir.

(b) Bu teklifler Genel Kurulca ele alınmadan en az 6 ay önce Genel Müdür tarafından Akit Taraflara iletilir.

(2) [Çoğunluk] (1)’inci fıkrada belirtilen maddelere ilişkin değişiklikler için dörtte üç çoğunluk gerekli olmakla birlikte, 21’inci madde veya işbu fıkraya ilişkin değişiklikler için beşte dört çoğunluk gereklidir.

(3) [Yürürlüğe Giriş] (a) (b) bendi hükmü saklı kalmak üzere, (1)’inci fıkrada belirtilen maddeler üzerindeki herhangi bir değişiklik, söz konusu değişikliğin kabul edildiği sırada Genel Kurul üyeleri olan ve bu değişiklik üzerinde oy hakkı bulunan Akit Tarafların dörtte üçünden, değişikliğin kendi anayasal prosedürlerine göre onaylandığı ve hüküm kazandığına dair yazılı bildirimin Genel Müdüre ulaşmasından bir ay sonra yürürlüğe girer.

(b) Madde 21(3) veya (4) veya işbu bende ilişkin yapılan herhangi bir değişiklik, herhangi bir Akit Tarafın söz konusu değişikliği kabul etmediğine dair, değişikliğin Genel Kurul tarafından kabul edilmesinden itibaren altı ay içinde, Genel Müdüre bir bildirimde bulunması durumunda yürürlüğe giremez.

(c) İşbu fıkra hükümlerine göre yürürlüğe giren herhangi bir değişiklik, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte Akit Taraf durumunda olan veya daha sonraki bir tarihte Akit Taraf haline gelen tüm Devletleri ve hükümetlerarası kuruluşları bağlar.

BÖLÜM IV
SON HÜKÜMLER

İşbu metne taraf olmak

Madde 27

(1) [Yeterlik] (2)’nci ve (3) üncü fıkralar ve 28’inci madde hükümleri saklı kalmak üzere;

(i) Teşkilata üye herhangi bir Devlet işbu Metni imzalayabilir ve taraf olabilir.

(ii) Kuruluş anlaşması hükümlerinin geçerli olduğu topraklar içerisinde endüstriyel tasarım koruması elde edilebilen bir Ofisi bulunan herhangi bir hükümetlerarası kuruluş, üyesi olan Devletlerden en az birinin Teşkilat üyesi olması ve söz konusu Ofisinin Madde 19’a göre bir bildirime muhatap olmaması kaydıyla, işbu Metni imzalayabilir ve taraf olabilir.

(2) [Onaylama veya Katılma] (1)’inci fıkra hükümlerinde atıf yapılan herhangi bir Devlet veya Uluslararası Kuruluş aşağıdakileri tevdi edebilir;

(i) Eğer işbu Metni imzalamış ise onay belgesini, veya

(ii) Eğer işbu Metni imzalamamış ise katılım belgesini.

(3) [Tevdiin Yürürlük Tarihi] (a) (b) ila (d) bentleri hükümleri saklı kalmak üzere, onay veya katılım belgesinin yürürlük tarihi, söz konusu belgenin tevdi tarihidir.

(b) Endüstriyel tasarım korumasını sadece üyesi bulunduğu bir hükümetlerarası kuruluşun Ofisi vasıtasıyla sağlayabilen herhangi bir Devletin onay veya katılım belgesinin yürürlük tarihi, eğer ilgili hükümetlerarası kuruluşun onay veya kabul belgesinin tevdii tarihi adı geçen Devletin belgesinin verildiği tarihten sonraki bir tarih ise adı geçen hükümetlerarası kuruluşun onay veya kabul belgesinin tevdii tarihidir.

(c) 19’uncu Maddede atıf yapılan bir bildirimle birlikte veya bu bildirimi içerecek şekilde tevdi edilen herhangi bir onay ve kabul belgesinin yürürlük tarihi, söz konusu bildirimi yapan Devletler grubunun üyesi Devletlerin en sonuncusunun belgesini tevdi ettiği tarihtir.

(d) Bir Devlete ait herhangi bir onay veya katılım belgesi, tevdi edilen belgenin yürürlüğe girmesi için işbu Metne taraf olmaya ehil diğer bir Devletin veya hükümetlerarası kuruluşun belgesini, veya iki diğer Devletin belgelerini, veya bir diğer Devlet ile bir hükümetlerarası kuruluşun belgelerini sunmuş olması veya olmaları gerektiği şartını getiren ve bunların isimlerini belirten bir beyan içerebilir veya ekinde böyle bir beyan bildirimiyle sunulabilir. Bu tür bir şartı içeren veya ekinde barındıran bir belge, belgede belirtilen şartın gerçekleştirildiği tarihte tevdi edilmiş kabul edilir. Ancak, beyanda tevdii şart koşulan belgenin kendisi de ayrıca benzer bir beyan içeriyorsa, belgenin tevdi tarihi daha sonraki beyanda belirtilen belgenin tevdi tarihi olarak kabul edilir.

(e) (d) bendi hükümlerine göre yapılan herhangi bir bildirimin bir kısmı veya tamamı herhangi bir zamanda geriye çekilebilir. Bu tür herhangi bir geri çekme işlemi için yürürlük tarihi, geri çekme bildiriminin Genel Müdüre ulaştığı tarihtir.

Onayların ve katılımların yürürlük tarihi

Madde 28

(1) [Dikkate Alınacak Belgeler] Bu maddede yer alan amaçlar için, sadece Madde 27(1) hükümlerinde atıfta bulunulan Devletler veya hükümetlerarası kuruluşlar tarafından ve Madde 27(3) fıkrası hükümlerine göre yürürlük tarihine sahip olarak sunulan onay veya kabul belgeleri dikkate alınır.

(2) [İşbu Metnin Yürürlüğe Girişi] İşbu Metin, altı Devletin onay veya katılım belgelerini tevdi ettikleri tarihten üç ay sonra ve söz konusu devletlerden en az üçünün Uluslararası Büro tarafından toplanan en son istatistiklere göre aşağıdaki şartlardan en azından birini karşılamaları koşuluna bağlı olarak yürürlüğe girer;

(i) ilgili Devlette veya bu Devlet adına endüstriyel tasarımların korunmasına ilişkin en az 3000 başvurunun yapılmış olması, veya

(ii) ilgili Devlette veya bu Devlet adına endüstriyel tasarımların korunması için söz konusu Devlet dışındaki Devletlerde ikamet edenlerce en az 1000 başvurunun yapılmış olması.

(3) [Onayların ve Katılımların Yürürlüğe Girişi] (a) İşbu Metnin yürürlüğe giriş tarihinden üç ay veya daha önce onay veya katılım belgelerini tevdi etmiş olan herhangi bir Devlet veya hükümet-lerarası kuruluş, işbu Metnin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren işbu Metin ile bağlanmış sayılır.

(b) Diğer herhangi bir Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, onay veya kabul belgesini tevdi ettikten üç ay sonra veya belgede belirtilen daha sonraki herhangi bir tarihte işbu Metin ile bağlanmış olacaklardır.

Çekincelerin yasaklanması

Madde 29

Bu Anlaşmaya hiç bir çekince konulamaz.

Akit taraflarca yapılan beyanlar

Madde 30

(1) [Bildirimlerin Yapılabileceği Zamanlar] Madde 4(1)(b), 5(2)(a), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 16(2) veya 17(3)(c) bentleri altındaki beyanlar;

(i) beyanı yapan Devlet veya hükümetlerarası kuruluşun işbu Metin ile bağlı kılındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere, Madde 27(2)’de sözü geçen bir belgenin tevdii sırasında yapılabilir.

(ii) beyanın Genel Müdür tarafından alındığı tarihten itibaren üç ay sonra veya beyanda belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girmek üzere, Madde 27(2)’de sözü geçen bir belgenin tevdiinden sonra yapılabilir, ancak söz konusu beyan sadece uluslararası tescil tarihi beyanın yürürlük tarihi ile aynı veya daha sonraki bir tarih olan uluslararası tesciller için geçerli olur.

(2) [Ortak Ofise Sahip Devletlerin Beyanları] (1)’inci fıkra hükümlerine rağmen, diğer bir Devlet veya diğer Devletlerle birlikte kendi ulusal Ofislerinin yerine ortak bir Ofisin atandığına dair Madde 19(1) uyarınca Genel Müdüre bildirimde bulunan bir Devlet tarafından (1)’inci fıkrada geçen şekilde yapılan herhangi bir beyan, ancak söz konusu diğer Devlet veya diğer Devletlerin de benzer bir beyanı veya benzer beyanları sunduklarında yürürlüğe girer.

(3) [Beyanların Geri Çekilmesi] (1)’inci fıkra hükümlerinde atıf yapılan herhangi bir bildirim Genel Müdüre yazılı olarak bildirilmek suretiyle herhangi bir zamanda geriye çekilebilir. Bu geriye çekme Genel Müdürün bildiriyi aldığı tarihten üç ay sonra veya bildirimde belirtilen sonraki bir tarihte yürürlüğe girer. Madde 7(2)’ye göre yapılan bir bildirimle ilgili geri çekme işlemi, söz konusu geri çekme işleminin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış uluslararası başvuruları etkilemez.

1934 ve 1960 tarihli metinlerin uygulanabilirliği

Madde 31

(1) [Hem İşbu Metin Hem de 1934 veya 1960 Metinlerine Taraf Devletler Arasındaki İlişkiler] Hem işbu metin hem de 1934 veya 1960 Metinlerine Taraf Devletler arasındaki karşılıklı ilişkilerde işbu Metin tek başına uygulanabilir. Ancak, ilgili Devletlerin karşılıklı ilişkilerinde Uluslararası Büroya işbu Metnin uygulamaya girme tarihinden daha önce tevdi edilmiş olan endüstriyel tasarımlarla ilgili olarak duruma göre ya 1934 Tarihli Anlaşma ya da 1960 Tarihli Anlaşma uygulanır.

(2) [Hem İşbu Metne Hem de 1934 veya 1960 Metinlerine Taraf Devletler ile 1934 veya 1960 Metinlerine Taraf Oldukları Halde İşbu Metne Taraf Olmayan Devletler Arasındaki İlişkiler] (a) İşbu Metin ile 1934 Metninin ikisine birden taraf olan herhangi bir Devlet, işbu Metne veya 1960 Metnine taraf olmayıp sadece 1934 Metnine taraf olan Devletlerle aralarındaki ilişkilerini 1934 Metni hükümlerine göre yürütür.

(b) İşbu Metin ile 1960 Metninin ikisine birden taraf herhangi bir devlet, işbu Metne taraf olmamasına rağmen 1960 Metnine taraf olan Devletlerle ilişkilerini 1960 Metni hükümlerine göre sürdürür.

İşbu metne taraf olmaktan çekilme

Madde 32

(1) [Bildirim] Herhangi bir Akit Taraf Genel Müdüre yapacağı bir bildirimle işbu Metne taraf olmaktan çekilebilir.

(2) [Yürürlük Tarihi] Çekilme, Genel Müdürün bildirimi aldığı tarihten bir yıl sonra veya çekilme bildiriminde belirtilen daha sonraki herhangi bir tarihte yürürlüğe girer. İlgili bildirim, çekilmenin yürürlüğe girdiği tarihte çekilen Akit Tarafla ilgisi bulunan ve o tarihte halen işlemde olan hiçbir uluslararası başvuru ve bu tarihten önce tescili geçerlilik kazanmış hiçbir uluslararası tescil üzerinde hüküm ifade etmez.

İşbu metnin dili ve imzalanması

Madde 33

(1) [Esas Metinler; Resmi Metinler] (a) İşbu Metin, İngilizce, Arapça, Çince, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinin her birinde tek asıl nüsha halinde tanzim edilerek imzalanır ve anılan dillerde hazırlanmış metinler birbiriyle eşdeğer geçerliliğe sahiptir.

(b) Resmî metinler, Genel Kurulun tayin edebileceği diğer dillerde, ilgilenen Hükümetlerle yapılacak görüşmeler sonrasında Genel Müdür tarafından tanzim edilir.

(2) [İmza İçin Zaman Sınırı] İşbu Metin, kabul edilmesinden sonra, Teşkilatın İdare Merkezinde bir yıl süreyle imzaya açık tutulur.

Tevdi makamı

Madde 34

Genel Müdür işbu Metnin tevdi makamıdır.EN ÇOK OKUNANLAR

KATEGORİLER