Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu:
Cahit SULUK
( Altunizade Mahallesi, Mahir İz Cad. No:28 D:6, 34662 Üsküdar/İstanbul )

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Cahit SULUK (bundan böyle “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) tarafından yönetilmekte olan https://www.fikrimulkiyet.com/  adresinde yer alan internet sitesi (Portal), ile ilişkili şahısların Veri Sorumlusunda bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvence altına alınması ve işlenmesi konusunu önemsiyoruz. Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu ile tüketici, abone, müşteri, çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, tüketiciye sağladığı hizmet amaçları ile bağlantılı ve ölçülü olarak aşağıdaki ilkeler ışığında işlenebilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanıp sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz aşağıdaki ilkeler çerçevesinde işlenecektir:

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli açık ve meşru amaçlar için,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.

Veri Sorumlusu ve iş birimleri tarafından kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

 • Verisi kullanılan gerçek kişiyi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak,
 • Verisi kullanılan gerçek kişinin isteklerine ivedilikle/daha hızlı cevap verebilmek,
 • Verisi kullanılan gerçek kişiyle olan iletişimini geliştirerek veri sahibine daha kaliteli hizmet vermek,
 • Verisini kullanılan gerçek kişinin beğenilerini, ürün ve hizmet kullanım alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını belirleyerek daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek,
 • Bunları gerçekleştirebilmek için analiz yapmak,
 • Veri sahibi müşterilerini ürün ve hizmetleri hakkında haberdar edebilmek,
 • Ürün ve hizmetleri hakkında verisi kullanılan gerçek kişinin beğenisini ve memnuniyetini ölçmek,
 • Verisini kullanılan gerçek kişinin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerini geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlara ek olarak da gerekli kalite ve standart denetimlerini ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek,
 • Veri Sorumlusunun iş ve/veya ticari stratejilerinin belirlenmesi, hayata geçirilmesi ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması,
 • İş ilişkisi kurduğu kişilerin bu ilişkilerden doğan hukuki güvenliğinin sağlanması,
 • Üyelik oluşturulması sırasında kimlik doğrulamasının gerçekleştirilmesi
 • Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası internet sitesi ve/veya uygulamalardan yararlanılabilmesi ve bunların iyileştirilmesi,
 • İnternet sitesi üyeleri tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı oluşturabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Veri Sorumlusu yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak kişisel verileri aşağıdaki kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşıp yurtiçine ve yurtdışına aktarabilecektir:

 

 • Bağlı ortaklık ve iştirakleri ile paylaşılabileceği gibi

sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere;

 • İş ortakları,
 • İş bağlantıları,
 • Tedarikçileri,
 • İfa yardımcıları ve
 • Hukuki yetkileri çerçevesindeki talep edilen bilgilerle sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kuruluşları ve hukuken yetkili özel kişi veya kuruluşlar ile

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda zikredilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Gerçek kişilere ait kişisel veriler, Veri Sorumlusu tarafından veya yetkili kıldığı kişi/kurum/kuruluşlarca, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, akdedilen sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar vasıtasıyla, Veri Sorumlusu ile gerçekleştirilen yazılı veya sözlü iletişimler vs. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler

Veri Sorumlusu KVKK madde 12 uyarınca veri güvenliğini sağlamak amacıyla,

 

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve
 • Kişisel verilerin muhafazası

 

için gerekli tedbirleri alıp, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK 11. maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinde, bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahipleri bu haklar ile ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Veri Sorumlusuna iletebilirler.

Kişisel veri sahibi yazılı talebini Altunizade Mahallesi, Mahir İz Cad. No:28 D:6, 34662 Üsküdar/İstanbul adresine elden ya da mektupla ıslak imzalı olarak veya bilgi@suluk.com.tr Veri Sorumlusuna kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilir.

Kişisel veri sahipleri sahip oldukları ve yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun kendileri ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olmaları ve yetkilerini belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliklerini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Veri Sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.EN ÇOK OKUNANLAR

KATEGORİLER